Eczane Devrinde Gerekli Belgeler

A. Müracaat Sırasında Eczacıdan İstenilecek Belgeler:
1- Matbu form:Başvurularda eczacının “T.C. Kimlik Numarası” da mutlaka olacak şekilde matbu formda yer alan beyannamenin tam olarak doldurulması gerekmektedir.
2- Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.
3- Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi. (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “Aslı Gibidir” kaşesi basılarak ilgili müdürlükçe tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.)
4- Göz raporu:Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalıdır.)
5- Sağlık raporu:Resmi bir sağlık kurumundan alınmış veya ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş mesleğini yapmayı engelleyecek iyileşmez bir
hastalığı bulunmadığına dair rapordur.
6- Adli Sicil Kaydı:Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.
7- Kroki:Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki
8- Vesikalık fotoğraf:Son 1 (bir)ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).
9- Ruhsat harç makbuzu aslı
10-Ruhsatname aslıve varsamesul müdürlük belgesinin aslı
11-Devir senedi/tutanağı:İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile Bölge Eczacı Odası yetkilisi huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan
eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.
* Ayrıca daha önce bir eczane, ecza deposu veya herhangi bir işyerinde mesul müdürlük yapan eczacılardan en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dairAyrılışBelgeside istenir. Belge tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.

NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydı İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan ilk başvuru tarihinden en fazla1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35m²’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmaküzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.

B. Bölge Eczacı Odasından İstenilecek Belgeler:
1- Oda üyelik kaydı
2- Kroki onayı
3- Muvazaa değerlendirme raporu