NAZLI ECZANESİ (ALTUNHİSAR)     ÖZENÇ ECZANESİ (BOR)     UYGUN ECZANESİ (ÇAMARDI)     ATEŞ ECZANESİ (ÇİFTLİK)     KILIÇ ECZANESİ (MERKEZ)     ÖMÜR ECZANESİ (MERKEZ)     SİNEM ECZANESİ (ULUKIŞLA)    

Reçetelerde Kullanılan Kısaltmalar

KISALTMALAR LATİNCE TÜRKÇE
aa ana her birinden eşit miktarda
a.c. ante cibum yemeklerden önce
add. adde ilave ediniz
ad lib. ad libitum isteginize göre, istediğiniz kadar
admov admove ilave ediniz, katınız
agit. agita sallayınız, çalkalayınız
alt. hor. alternis horis iki saatte bir
antisep. antisepticus antiseptik
applicand. applicandus tatbik et, uygulayınız
aq bull. aqua bulliens kaynar su
aq. dest. aqua destillata arısu
aq ferv. aqua fervens sıcak su
b. bis iki defa
bib. bibe içiniz
b.i.d. bis in die günde iki defa
b.i.n. bis in nocte gecede iki defa
bull. bulli kaynat, kaynatınız
c. cum ile
cap. cape al, alınız
caps. capsula kapsül
caps. amyl. capsula amylacea kaşe
catapl. cataplasma lapa
cc centimetrum cubicum santimetre küp
cib. cum cibis yemekler arasında
chart. charta ilaçlı kâgıt
cib. cibum gıda, besin, yemek
coch. mag. cochleare magnum çorba kaşığı, yemek kaşığı dolusu
coch.parv. cochleare parvum çay kaşığı dolusu
col. cola süz, kanştır
collut. collutorium ağız ve boğaz gargarası için antiseptik sıvı
colyr. collyrium göz banyosu için antiseptik sıvı
coq. coque kaynat, kaynatınız
coq. in quant. sut, aq. coque in quantitate sufficiante aquae yeteri kadar su içinde kaynat
de d. in di. de die in diem günden güne
deglut. deglutiatur yut, yutunuz
det. detur verilsin
dieb. alt. diebus alternis gün aşırı
dieb, secund. diebus secundis iki günde bir
dieb. tert. diebus tertiis üç günde bir
dil. dilue sulandır, seyrelt
d. in p. aeq. divide in partes aequales eşit parçalara bölünüz
disp. dispensa dağıt, dağıtınız
div. divide böl, bölünüz
dur. dolor. durante dolore ağn esnasında, ağrı varken
dol. urg. dolore urgente ağrı sıkıştırınca
ead. eadem aynı
eff. effervesc.effervescens köpüren
enem. enema lavman
elix. elixir öz, iksir
et et ve
et al. et alii ve diğerleri
exsic. exsiccatus kuru, kurutulmuş
ext. extractum öz, hulâsa, ekstre
ext. externus haricî, hariçten kullanılır
ext. sup. alut. extende super alutem deri üzerine yay
f. ft. fiat yap, yapınız
feb. dur. febre durante ateş esnasında, ateş varken
filt. filtra süz, süzünüz
f.l.a. fiat lege artis meslekî usule göre yapınız
fldxt. fluidextractum bitkisel ilâcısı sıvı haldeki özü
ft. pulv. fiat pulvis toz haline getiriniz
garg. gargarisma gargara
gtt. gutta damla
guttat. guttatim damla damla
h. hora saat
.hor. intermed. horis intermediis ara saatlerde
hs. hora somni yatma zamanı, yatarken
in d in dies her gün
l. inf. infusum enfüzyon
inhal. inhaletur solukla içeri çek
inj. inject.injectio, injiciatur enjeksiyon, enjekte ediniz
instill. instillandus damla damla akıtılsın
int. internus dahilî, içilir
lin. linimentum etkili maddenin yağ veya alkolde eritilmesiyle hazırlanan sıvı ilâç
liq. liquor likör, sıvı ilaç
lot. lotio ilaçlı su, losyon
m. misce karıştır, birleştir
man. pr. mane primo sabah erkenden
min. minimum en az, en küçük, en düşük
mist. mistura karışım, mikstür
mor. dict. more dicto önerilen şekilde
neb. nebul.nebula ince toz halinde püskürtülen ilaç
no. numero sayı, adet
noct. nocte geceleyin, gece vakti
noct. maneq. nocte maneque gece ve sabah
non rep. non repetat.non repetatur tekrar edilmesin,yinelenmesin
n.p.o. nulla per os ağızdan hiçbir şey alınmayacak
obduc. obduce, obducatur sür, sürülsün
o.m. omni mane her sabah
omn. hor. omni hora her saat
omn. noct. o.n.omni nocte her gece
p. ae. partes aequales eşit parçalar halinde
part. vic. partibus vicibus bölünmüş dozlar halinde
p.c. post cibum yemeklerden sonra
pil. pilula hap, pilül
p.os per os ağız yoluyla, ağızdan
pocul. poculum bardak
p.r. per rectum rektum yoluyla
p. r. n. pro re nata arasıra, bazen
pro rat. aet. pro ratione aetatis yaşa göre
pro us. ex. pro usu externa haricen kullanmak için
pulv. pulvis toz, pudra
p.v. per vaginam vagina yoluyla
q.h. quaque hora her saat, saatte bir
q. 2 h. quaque secunda hora iki saatte bir
q.i. quantum libet arzu ettiğiniz kadar
q.i.d. quater in die günde dört defa
q.q.h. quaque quarta hora dört saatte bir
qs. quantum sufficit yeteri kadar, gerektiği kadar
quot. op. si. quoties opus sit gerekli miktarda
q.v. quantum vis istediğiniz kadar
R. Rp.recipe alınız
rep. repet.repetatur tekrarla, tekrar edilsin
s.a. secundum artem sanatın gerektirdixi şekilde, sanatınıza göre
seq. luce sequenti luce ertesi gün
Sig. signa, signetur tarif et, ilacın kullanılışını etikete yaz
sol. solutio eriyik, solüsyon
solv. solve çöz, erit
s. op. s. si opus sit gerektiğinde, gerek görülürse
sp. spiritus alkol, ruh
ss. semis yarı, yarım
stat. statim hemen, derhal
supp. suppos.suppositorium fitil, supozituar
syr. syrupus şurup
tab. tabella, tabletta tablet
talis talis böyle, bunun gibi
t.d. ter die günde 3 defa
ter. tere sür, ov
t.i.d. ter in die günde 3 defa
tinct. tr.tinctura tentür
ung. unguentum merhem
ut dict. ut dictum önerilen şekilde